The Underworld Production

We Move The World
Endless Possibility
Stacks Image 249
UWP มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนเชื่อมต่อในการถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งในระดับมหาชนไปจนถึงระดับปัจเจกชน ด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยที่จะสามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ ผนวกกับบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกให้เกิด ความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ
TV Industry
ในจํานวนประชากรกว่า 70 ล้านคน ในแต่ละวันทุก คนจะได้รับ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา ข้าราชการ นักธุรกิจ หรือแม้กระทั่งนักการเมือง แตกต่างกันกับสื่อสารมวลชน แขนงอื่น สัญญาณภาพโทรทัศน์เป็นสื่อสารมวลชนชนิดสุดท้ายที่ ทุก คนจะได้รับประสบการณ์อย่างไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันซักเท่า ไหร่ ดังนั้น การผลิตรายการโทรทัศน์ให้ได้มาตรฐานที่ดีเพียงพอ สําหรับคนทุกคน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใส่ใจในทุก ขั้น ทุก ตอนของสายการผลิต ซึ่ง UWP สามารถที่จะประกันได้ถึงความมีเสถียรภาพ ทั้งในแง่ของระยะเวลา ในการผลิต คุณภาพ และต้นทุนการผลิต
Corporate Video Presentation
UWP มีความชํานาญ ในการผลิต Video Presentation โดยทีมผู้ผลิตชั้นนําของประเทศ ที่ได้รับการ ยอมรับและมีประสบการณ์สูง ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่สะท้อน ถึงตัวตนขององค์กรต่อสายตาของบุคคลทั่วไป ภาพลักษณ์ที่ดีเกิดขึ้นได้จากการนําเสนอที่ดี การที่จะได้มาซึ่งการนําเสนอที่ดีนั้น จําเป็น ต้องอาศัยกลไก ทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อที่จะปะติด ปะต่อภาพ แนวความคิด วัฒนธรรมองค์กร และวิสัยทัศน์ขององค์กร ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวผ่านสื่อ Multimedia
Music Industry
การถ่ายทํา Music Video รวมไปถึงงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพลง เพื่อที่จะส่งต่อในทุกรายละเอียด ของทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็น ความคมชัดของภาพหรือแม้แต่ คุณภาพของเสียง UWP มีความสามารถ เพียงพอที่จะตอบสนองในทุกความต้องการที่กล่าวมาข้างต้นได้เป็น อย่างดี
Instructional Media
UWP ได้รับการไว้วางใจ ให้เป็นตัวแทน ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนมาแล้วนานับชนิด ไม่ว่าจะเป็นสื่อการ เรียนการสอน ในรูปแบบภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้กระทั้ง ภาพสามมิติ ซึ่งความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน หาได้มี เพียงการผลิตสื่อในรูปแบบ Vdo ไม่ หากแต่ยังมีสายการผลิต Software เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนเชิง Interactive โดยทีม วิศวกรมืออาชีพ ภาพใต้หลักการที่ว่า “Media Is A Frame Of The Perception”

ระบบการทํางานที่สมบูรณ์แบบ คือสิ่งที่ UWP ให้ความสําคัญเป็นส่ิงแรกเสมอมา เพื่อที่จะพัฒนาเเละนําพาชื่อเสียงองค์กรของลูกค้ามุ่งสู่เป้าหมาย เเละความสําเร็จ ดังท่ีได้วางแผนไว้ ดังนั้น UWP จึงแบ่ง ลักษณะการให้บริการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังน้ี
Media Management
จากประสบการณ์และความสําเร็จกว่าทศวรรษ ทําให้ UWP ตระหนัก และมีความเข้าใจอย่างดีเยี่ยม ถึงเรื่องการให้ความสําคัญ ในการจัดการสื่อทุกประเภท ได้แก่
• สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวัสดุบันทึก
• สื่อภาพยนต์
• วิทยุกระจายเสียง
• โทรทัศน์
• สื่อสารโทรคมนาคม
Internet and Website
กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ การบริหารสื่อให้เป็นสัดส่วน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย-ลงตัว ในทุก ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับสาร ผู้ส่งสาร และเจ้าของสื่อ คือสิ่งที่ UWP สามารถ จัดการได้เป็นอย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้น UWP ยังมีความเข้าใจใน เรื่องของการเอื้ออํานวยความสะดวกในการ สร้างสรรค์สื่อการตลาดที่มีคุณภาพ และการให้ความสําคัญกับมุมมอง และทัศนคติของเจ้า ของผลิตภัณท์ Creative หรือแม้กระท่ังกับ ผู้ผลิตสื่อเอง

ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นสาเหตุให้เรื่องของการบริหารจัดการสื่อ เป็นสิ่งที่ UWP ตระหนัก และให้ความสําคัญ อย่างยิ่งยวด ไม่น้อยไปกว่าเรื่องใด ๆ
Event / Expo Management
ด้วยปัจจัยสําคัญต่าง ๆ มากมาย ที่เป็นตัวบ่งชี้ ความสําเร็จของงานนิทรรศการไม่ว่าจะเป็น
• จุดประสงค์ของงานนิทรรศการ
• การวางแนวทางการแสดงนิทรรศการ
• การออกแบบ-จัดสร้างบูธแสดงสินค้า
• การแสดงต่าง ๆ ภายในงานนิทรรศการ
• การอํานวยความสะดวกให้กับแขกผู้ร่วมงาน สื่อมวลชน ฯลฯ
• การจัดการบริหารพื้นที่
• หรือแม้กระท่ังข้อจํากัดด้านทรัพยากร

UWP มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะ ตอบสนองปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ควบคู่ ไปกับการวางแผน และสรรค์สร้างงานอย่าง ชาญฉลาด กระชับ มีขั้น มีตอนท่ีชัดเจน และมี มาตรฐานที่เทียบเท่าในระดับสากล ศักยภาพที่แท้จริงของ UWP น้ันหาได้ มีแค่การจัดการ หรือการบริหารไม่ หากแต่ยังมีความสามารถที่เกินคําว่าเพียงพอในการจัด สร้างคอนเสิร์ตต่าง ๆ หรือมหรสพใด ๆ ก็ตาม ตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมแรก ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ของการแสดง ไม่ว่างานนั้นจะมีขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ UWP มีความสามารถ ในการจัดหา-จัดการ ให้คําปรึกษา รวมไปถึงการวางระบบ เพื่อให้งานแสดงต่าง ๆ เป็น ไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบได้ ซึ่งแน่นอนว่า ในทุก ๆ ขั้นตอนของการจัดสร้าง Concert นั้น จะต้องถูกบริหารจัดการ และ ตรวจสอบอย่างชาญฉลาด บนหลักข้อเท็จจริง ท่ีสมเหตุ สมผล

และด้วยสิ่งเหล่านี้เอง ที่จะเป็นเครื่องประกันในความมั่นใจว่า งานคอนเสิร์ต หรือการแสดงที่จะถูกจัดขึ้นนั้น จะต้องมีความเป็นมือ อาชีพ และลงตัวในทุก ๆ ด้าน ภายใต้การดําเนินการของ UWP
Science of Creative
เพื่อเป็นการเข้าถึงในทุกรายละเอียด ทุกความประณีต ที่ซึ่งดินแดน ของสิ่งที่เรียกว่างานศิลป์ฯ จะได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น จากร้อยความคิดสู่ ปลายปากกา เดินทางข้ามผ่านโลกแห่งจินตนาการ เข้าสู่โลกแห่ง ความเป็นจริง เพื่อพิสูจน์ตนเองผ่านสายตาของผู้ชม มุ่งตรงเข้าสู่จุด หมายสุดท้ายที่เรียกว่า “หัวใจ” ซึ่งทีมผู้อํานวยการสร้าง และทีมผู้ กํากับการสร้าง ภายใต้การบริหารของ UWP สามารถตอบ สนองในสิ่งท่ีได้กล่าวมาข้างต้นได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนั้น ในการสร้างสรรค์งานแสดงใด ๆ ก็ตาม 3 องค์ประกอบ หลักสําคัญที่เป็นตัวแปรหลักของการจัดงาน Event ที่ทีมผู้อํานวยการ สร้าง และทีมผู้กํากับการสร้างให้ความสนใจเป็นพิเศษ มีดังนี้
• ผู้จัดงาน
• ผู้ดําเนินการผลิตงาน
• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

และเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลย์ใน 3 องค์ประกอบข้างต้นที่กล่าว มา ทีมผู้อํานวยการสร้าง และทีมผู้กํากับการสร้างจะเข้ามามีบทบาท สําคัญ ในการถ่ายทอดแนวความคิด และทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นจาก ทีม Creative หรือผู้มีส่วนร่วมใด ๆ ก็ตาม เพื่อนําข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้น มา จัดสรร ร้อยเรียง และสร้างให้เกิดเป็นระบบ และรูปแบบของการ ทํางานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนั้น Event Producer and Director คืออีกหนึ่งในบริการคุณภาพ ซึ่ง UWP มีความยินดี และภูมิใจเป็นอย่างย่ิง เพื่อผสมผสาน แนวความคิดสร้างสรรค์ และจัดสรรทรัพยากรในทุก ๆ ส่วน เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
Creative
Creative Team ภายใต้การบริหารงานของ UWP นั้นไม่ว่าจะ เป็นงานโฆษณาวิทยุ, Website, สื่อสิ่งพิมพ์, Event หรือ แม้กระทั่ง Concert จะถูกจัดสรรให้ทํางานบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ที่สด ใหม่อยู่เสมอ และการที่จะได้มาซึ่งแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ดีน้ัน จะ ต้องมีพื้นฐานมาจาก 4 องค์ประกอบสําคัญด้วยกัน ได้แก่
• แนวความคิดของลูกค้า
• ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
• พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• ช่องทางการสื่อสารการตลาด

ซึ่งทั้งหมดนั้น จะถูกนํามาตีความ และสร้างสรรค์เป็นแนวความคิดที่ ลงตัว ภายใต้คําจํากัดความที่ว่า “Out of the box, but not the frame” และด้วยความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนท่ีแห่งความเป็นไปได้ จึง ทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการซึมซับและจดจําข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เพื่อเป็นการเข้าถึงใจกลางของการสื่อสารทางการตลาดที่เปี่ยมล้นไป ด้วยคุณภาพ UWP มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสาร ทางการตลาดเชิงประยุกต์ ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์ มากมาย ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามสาขาหลักอันได้แก่ Management Producer Director และ Creative ดังจะเห็นได้ว่า UWP มีความสามารถที่จะจัดหา และจัดการ สินค้า และบริการทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกลุ่มการ ให้บริการดังต่อไปน้ี
• Branding Management
• Creative Designer
• Artist Management
• Human Resource Supplement
• Media Production
• Item Manufactory
• Audio Visual Equipment Rental
• Landscape Management
• Mass Media Management
• Information Technology System Supplement
• Transportation Management For Entertainment Industry
• Studio Rental
• Creative Edutainment Producer

การบริการที่หลากหลายที่เกิดจากการผนวกกันระหว่างการจัดการที่ ลงตัว กับทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ทําให้ UWP มีความ สามารถ ที่จะผสมผสานนวัตกรรมทางการสื่อสาร บนพื้นฐานของ ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีอิสระเสรี ท้ังนี้ เพื่อสร้างผลงานคุณภาพ มากมายเช่น ยกตัวอย่างเช่น
• ผลิต VCD และ DVD Concert และการแสดงต่าง ๆ
• ผลิต Brochure, Billboard, VDO Wall
• วางแผน สร้างสรรค์และผลิตรายการ Interactive ทีวี
• สร้างและจัดการช่องทางสื่อสารทางการตลาด
• ผลิตเพลง เพลงโฆษณา เพลงองค์กร และเพลงละคร
• บริหารและจัดการพื้นที่งานมหกรรมบันเทิงต่าง ๆ
• สนับสนุนและสร้างรูปแบบการตลาด ด้วยแนวความคิดการตลาด เชิงสร้างสรรค์
• บริการควบคุมและจัดการงานมหกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ผลิตและจัดจําหน่าย software สื่อการเรียนการสอนเชิงประยุกต์ (Edutainment)
• ออกแบบและสร้างช่องทางการส่ือสาร เพื่อเก็บฐานข้อมูลลูกค้า (CRM)
• รับจัดสร้างคอนเสิร์ตและงานละครเวที
• รับจัดการประชุมพร้อมเก็บข้อมูลในรูปแบบภาพและเสียง
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
• บริหารและจัดการงานแสดงและเปิดตัวสินค้านานาชนิด