The Underworld Production

We Move The World

Line of Live

Stacks Image 285
ในโลกยุคปัจจุบัน การตอบสนองต่องานคอนเสิร์ตที่ชัดเจนและรวดเร็วเป็นสิ่งที่ควรพึงกระทําเป็นที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความกดดันทางการตลาดสูง ความผิดพลาด - ความคลาดเคลื่อนในสายการผลิตคอนเสิร์ตเป็นสิ่งที่ UWP นั้นตระหนักดี และเรา UWP มีความสามารถที่จะจัดการสายการผลิต ให้ได้ดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและสวยงาม

Live Sound Re-Enforcement
จากประสบการณ์และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ทําให้ทีมวิศวกรเสียง ภายใต้การบริหารของ UWP มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Live Sound Reinforcement และพร้อมที่จะปฎิบัติการในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมีมากมาย เช่น
  • ช่วยขจัดปัญหาเรื่องเสียงร้องไม่ชัดเจนและเสียงย้อน (Feed Back)
  • คํานวนความสัมพันธ์ของความดังและจัดการสภาพเสียงของแต่เสียงให้มีความพอเหมาะพอเจาะกับสถานที่จัดคอนเสิร์ตและผู้ฟัง
  • วางแผนการจัดการเสียงให้เป็นไปอย่างราบรื่นในแต่ละช่วงของคอนเสิร์ต

Live Sound Recording
ที่ UWP เราได้ทําการวิเคราะห์และวิจัย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแห่งระบบบันทึกเสียงคุณภาพ ที่จะนํามาซึ่งความมีเสถียรภาพทางวิศวกรรมและประติมากรรมทางเสียงในเวลาเดียวกัน ภายใต้การดูแลของทีมวิศวกรของ UWP ด้วยการสรรค์หาเครื่องมือคุณภาพมากมาย เช่น MOTU, Apple Inc. และ Logic Pro Audio รวมถึงระบบการบันทึกเสียงแบบ Aggregated Audio System ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากสมาคม AES/EBU และ IEEE เราจึงสามารถให้ความมั่นใจได้ว่า คุณภาพของเสียงที่ได้รับการบันทึกมานั้นจะคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดได้

ด้วยระบบ Aggregate Audio System ของ UWP ที่ทํางานเป็นคู่เสมอ ซึ่งนั่นหมายถึงว่าในทุก การบันทึกเสียง ระบบจะทําการสํารองข้อมูลเสียงเป็นสองชุด เพื่อให้การรับประกันในความมั่นใจว่าเสียงที่ถูกบันทึกนั้น จะมีความปลอดภัย และถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีภายใต้มาตรการการดูแลเสียงอันเข้มงวดของ UWP

Lighting and Stage Design Design
ในทุกความสำเร็จของงานโชว์หรืองานคอนเสิร์ตในยุคสมัยใหม่ งานแสดงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่โลกแห่งเสียงเท่านั้น คล้ายกับการชมภาพยนตร์ในโรงหนังสมัยใหม่ ปัจจุปัน เรามีการขยายขอบเขตงานแสดงออกไปสู่การรับรู้ในโสตอื่น ด้วย โดยโสตการรับรู้ที่ได้รับการขยายขอบเขตออกไปเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าเป็นการรับรู้ทางสายตา ดังนั้น เป็นที่แน่นอนว่างานแสดงสมัยใหม่นั้นย่อมให้ความสำคัญกับการปรากฎด้วยเช่นเดียวกัน และด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน UWP ได้ทำการศึกษาและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะตระเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของบุคคลากรและเทคโนโลยี เพื่อให้เรานั้นสามารถก้าวเดินไปในพรมแดนที่ยังไม่เคยได้รับการสำรวจมาก่อน ดินแดนแห่งอนาคต ดินแดนแห่งการสร้างสรรค์ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานที่เราภูมิใจเรียกว่า SI (System Integration) ที่ถูกพัฒนาและคิดค้นโดย UWP เพื่อ UWP ด้วยเทคโนโลยี SI เท่านั้นที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า ในทุก ช่วงของงานแสดงจะสามารถถูกจัดการและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีความเหมาะสม ควรค่าแก่การลงทุน

SI เทคโนโลยี มุ่งที่จะรวมเอาการควบคุมของทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการวางคิวของแสง เอฟเฟค หรือการประมวลผลของระบบเสียงไว้ในระบบแม่ข่ายใหญ่ระบบเดียว ซึ่งด้วยรูปแบบของการทำงานในระบบนี้ จะช่วยให้การทำงานนั้นมีความแม่นยำสูงทั้งในแง่ของการควบคุมระบบและการควบคุมจัวหวะของการแสดงที่ถูกต้องด้วย

นอกเหนือจากการใช้ระบบ SI ที่กล่าวมาข้างต้น ในแง่ของการออกแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งเวที ที่ UWP ทีม Stage Designer และวิศวะกรรอพร้อมให้บริการงานแสดงรูปแบบต่าง ภายใต้ Concept “One-Stop-Service” ด้วย ทั้งนี้ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในทุก ขั้นตอนของการก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่าง UWP ได้นำเทคโนโลยี Computer Aided Design (CAD) เข้ามาผสมผสาน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลี 3D Printing เข้ามาเพื่อช่วยให้งานนั้นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง ขึ้นไป

ดังที่ได้กล่าวไว้ใน Mission ของเราว่า UPW ต้องการจะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการสื่อสารที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล UWP จึงได้ทำการเฟ้นหา และได้ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต เพื่อสร้างแต้มต่อ และสร้างความมั่นใจให้ว่าผู้ที่มาใช้บริการนั้นจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

Visual Graphic
จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า งานแสดงนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การแสดงด้านเสียงอีกต่อไปเท่านั้น สิ่งที่แสดงออกสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการระเบิดพลังเสียงใส่ผู้ชมแล้วนั้น ยังมีการแสดงภาพกราฟฟิคหรือ Visual Effect ที่ผสานเอาเทคนิคขั้นสูงต่าง เข้าไปในงานแสดงอีกด้วย ด้วยการนำการเทคโนโลยี ETL (Extract Transform and Load) เข้ามาผสมผสานในงานแสดง จะทำให้การแสดงนั้นยกระดับขึ้นเหนือกการแสดงทั่ว ไปสู่การแสดงเชิง Interactive ที่จะสามารถทำให้ผู้ชมหรือผู้ที่ทำการแสดงเองนั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมระบบภาพหรือการปรากฎอื่น ไปพร้อม กันได้ด้วย