The Underworld Production

We Move The World
Science of Creative
Stacks Image 249
Science of Creative
เพื่อเป็นการเข้าถึงในทุกรายละเอียด ทุกความประณีต ที่ซึ่งดินแดน ของสิ่งที่เรียกว่างานศิลป์ฯ จะได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น จากร้อยความคิดสู่ ปลายปากกา เดินทางข้ามผ่านโลกแห่งจินตนาการ เข้าสู่โลกแห่ง ความเป็นจริง เพื่อพิสูจน์ตนเองผ่านสายตาของผู้ชม มุ่งตรงเข้าสู่จุด หมายสุดท้ายที่เรียกว่า “หัวใจ” ซึ่งทีมผู้อํานวยการสร้าง และทีมผู้ กํากับการสร้าง ภายใต้การบริหารของ UWP สามารถตอบ สนองในสิ่งท่ีได้กล่าวมาข้างต้นได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนั้น ในการสร้างสรรค์งานแสดงใด ๆ ก็ตาม 3 องค์ประกอบ หลักสําคัญที่เป็นตัวแปรหลักของการจัดงาน Event ที่ทีมผู้อํานวยการ สร้าง และทีมผู้กํากับการสร้างให้ความสนใจเป็นพิเศษ มีดังนี้
• ผู้จัดงาน
• ผู้ดําเนินการผลิตงาน
• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

และเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลย์ใน 3 องค์ประกอบข้างต้นที่กล่าว มา ทีมผู้อํานวยการสร้าง และทีมผู้กํากับการสร้างจะเข้ามามีบทบาท สําคัญ ในการถ่ายทอดแนวความคิด และทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นจาก ทีม Creative หรือผู้มีส่วนร่วมใด ๆ ก็ตาม เพื่อนําข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้น มา จัดสรร ร้อยเรียง และสร้างให้เกิดเป็นระบบ และรูปแบบของการ ทํางานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนั้น Event Producer and Director คืออีกหนึ่งในบริการคุณภาพ ซึ่ง UWP มีความยินดี และภูมิใจเป็นอย่างย่ิง เพื่อผสมผสาน แนวความคิดสร้างสรรค์ และจัดสรรทรัพยากรในทุก ๆ ส่วน เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
Creative
Creative Team ภายใต้การบริหารงานของ UWP นั้นไม่ว่าจะ เป็นงานโฆษณาวิทยุ, Website, สื่อสิ่งพิมพ์, Event หรือ แม้กระทั่ง Concert จะถูกจัดสรรให้ทํางานบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ที่สด ใหม่อยู่เสมอ และการที่จะได้มาซึ่งแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ดีน้ัน จะ ต้องมีพื้นฐานมาจาก 4 องค์ประกอบสําคัญด้วยกัน ได้แก่
• แนวความคิดของลูกค้า
• ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
• พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• ช่องทางการสื่อสารการตลาด

ซึ่งทั้งหมดนั้น จะถูกนํามาตีความ และสร้างสรรค์เป็นแนวความคิดที่ ลงตัว ภายใต้คําจํากัดความที่ว่า “Out of the box, but not the frame” และด้วยความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนท่ีแห่งความเป็นไปได้ จึง ทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการซึมซับและจดจําข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เพื่อเป็นการเข้าถึงใจกลางของการสื่อสารทางการตลาดที่เปี่ยมล้นไป ด้วยคุณภาพ UWP มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสาร ทางการตลาดเชิงประยุกต์ ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์ มากมาย ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามสาขาหลักอันได้แก่ Management Producer Director และ Creative ดังจะเห็นได้ว่า UWP มีความสามารถที่จะจัดหา และจัดการ สินค้า และบริการทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกลุ่มการ ให้บริการดังต่อไปน้ี
• Branding Management
• Creative Designer
• Artist Management
• Human Resource Supplement
• Media Production
• Item Manufactory
• Audio Visual Equipment Rental
• Landscape Management
• Mass Media Management
• Information Technology System Supplement
• Transportation Management For Entertainment Industry
• Studio Rental
• Creative Edutainment Producer

การบริการที่หลากหลายที่เกิดจากการผนวกกันระหว่างการจัดการที่ ลงตัว กับทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ทําให้ UWP มีความ สามารถ ที่จะผสมผสานนวัตกรรมทางการสื่อสาร บนพื้นฐานของ ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีอิสระเสรี ท้ังนี้ เพื่อสร้างผลงานคุณภาพ มากมายเช่น ยกตัวอย่างเช่น
• ผลิต VCD และ DVD Concert และการแสดงต่าง ๆ
• ผลิต Brochure, Billboard, VDO Wall
• วางแผน สร้างสรรค์และผลิตรายการ Interactive ทีวี
• สร้างและจัดการช่องทางสื่อสารทางการตลาด
• ผลิตเพลง เพลงโฆษณา เพลงองค์กร และเพลงละคร
• บริหารและจัดการพื้นที่งานมหกรรมบันเทิงต่าง ๆ
• สนับสนุนและสร้างรูปแบบการตลาด ด้วยแนวความคิดการตลาด เชิงสร้างสรรค์
• บริการควบคุมและจัดการงานมหกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ผลิตและจัดจําหน่าย software สื่อการเรียนการสอนเชิงประยุกต์ (Edutainment)
• ออกแบบและสร้างช่องทางการส่ือสาร เพื่อเก็บฐานข้อมูลลูกค้า (CRM)
• รับจัดสร้างคอนเสิร์ตและงานละครเวที
• รับจัดการประชุมพร้อมเก็บข้อมูลในรูปแบบภาพและเสียง
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
• บริหารและจัดการงานแสดงและเปิดตัวสินค้านานาชนิด